Behaal je BRL 100 certificering

Alles Wat je Moet Weten Over de BRL 100: Van Aanvraag tot Audit

BRL 100

Een BRL 100 certificering voor F-gassen is wettelijk verplicht voor bedrijven die werken met gefluoreerde broeikasgassen. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over de BRL 100, van de richtlijnen tot de audit-procedure.

Plan je werkzaamheden Climatools
May 23, 2024
Tijdsbesparing met Climatools
15
min leestijd
Climatools
Auteur:
Climatools

De BRL 100-certificering is een essentiële norm voor bedrijven die werken met gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) in koel- en airconditioningsystemen. Deze richtlijn is opgesteld om te zorgen voor hoge kwaliteit, veiligheid en milieubescherming in de installatie, het onderhoud en de reparatie van systemen die F-gassen bevatten. De certificering is een vereiste voor bedrijven die willen voldoen aan de Europese F-gassenverordening.

F-gassen, zoals HFK's (hydrofluorkoolwaterstoffen), hebben uitstekende warmteoverdrachtseigenschappen, maar dragen ook aanzienlijk bij aan het broeikaseffect. De BRL 100 stelt strenge eisen aan het gebruik en beheer van deze gassen om de uitstoot te minimaliseren en de impact op het milieu te beperken. Bedrijven die de BRL 100 certificering behalen, tonen aan dat zij in staat zijn om veilig en efficiënt met F-gassen te werken, wat niet alleen wettelijke naleving garandeert, maar ook bijdraagt aan duurzaamheid en klantvertrouwen.

Wat zijn F-gassen?

F-gassen, of gefluoreerde gassen, zijn synthetische chemicaliën bestaande uit fluor, koolstof en vaak waterstof. Ze werden ontwikkeld ter vervanging van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) en halonen, welke schadelijk zijn voor de ozonlaag en bijdragen aan het broeikaseffect. F-gassen zoals hydrofluorkoolwaterstoffen (HFK's), perfluorkoolstoffen (PFK's) en zwavelhexafluoride (SF6) worden veelvuldig toegepast in koel- en airconditioningsystemen, schuimblusmiddelen, spuitbussen, brandblusmiddelen en industriële processen. Hoewel F-gassen oorspronkelijk als veiliger alternatief voor CFK's werden geïntroduceerd, is later gebleken dat ze een sterk broeikaseffect hebben.

De milieu-impact van F-gassen is aanzienlijk vanwege hun hoge aardopwarmingsvermogen (GWP), wat betekent dat ze veel effectiever warmte vasthouden dan kooldioxide (CO2). Sommige F-gassen kunnen duizenden keren meer warmte vasthouden dan CO2, wat ze een substantiële bijdrage aan de klimaatverandering maakt. Hoewel ze de ozonlaag niet direct beschadigen, kunnen ze door hun bijdrage aan de klimaatverandering indirecte effecten op de ozonlaag hebben. Daarnaast kunnen F-gassen bij hoge concentraties gezondheidsrisico's voor de mens veroorzaken, waaronder irritatie van de luchtwegen, duizeligheid en ernstige ademhalingsproblemen, wat strikte veiligheidsmaatregelen vereist bij het gebruik ervan.

De regulering van F-gassen is streng, met name binnen de EU door de verordening 517/2014 en wereldwijd via de Kigali-overeenkomst. Deze regelgeving heeft tot doel de productie en consumptie van F-gassen significant te verminderen. In Nederland worden deze regelingen strikt nageleefd, inclusief subsidies en certificeringen voor bedrijven om over te stappen op milieuvriendelijkere alternatieven zoals natuurlijke koelmiddelen. Correcte afvoer en recycling van F-gassen zijn essentieel, en samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is cruciaal om innovatieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen voor het verminderen van de uitstoot van F-gassen en het beschermen van het milieu.

Wat is de BRL 100?

De BRL 100 is een richtlijn voor bedrijven die werken met stationaire koel-, klimaatregelings- of warmtepompapparatuur of stationaire brandbeveiligingsapparatuur waarin fluorkoolwaterstoffen (f-gassen) zijn toegepast. Deze richtlijn stelt eisen aan bedrijven om ervoor te zorgen dat zij veilig en efficiënt werken met apparatuur die f-gassen bevat, om zo de impact op het milieu en de ozonlaag te minimaliseren. Bedrijven kunnen gecertificeerd worden voor de volgende deelgebieden:

 1. Installatie, onderhoud en service: Dit omvat het installeren, onderhouden en repareren van stationaire koel-, klimaatregelings- of warmtepompapparatuur, evenals brandbeveiligingsapparatuur waarin f-gassen zijn toegepast.
 2. Buitendienststelling: Dit betreft het veilig buiten gebruik stellen van bovengenoemde apparatuur.

Om gecertificeerd te worden volgens de BRL 100, moet een bedrijf voldoen aan een aantal strikte eisen op het gebied van bedrijfsactiviteiten, personeel en kwaliteitsmanagement. Deze zijn ook vastgelegd in het BRL 100 handboek. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste eisen.

Bedrijfsactiviteiten

 • Verplichte inschrijving: Het bedrijf moet ingeschreven zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 • Uitvoering van werkzaamheden: Het bedrijf moet aantonen dat het een of meer van de hierboven genoemde activiteiten uitvoert voor derden (klanten).

 • Uitbesteding: Indien het bedrijf werkzaamheden uitbesteedt, moet het verifiëren dat de onderaannemer over een geldig certificaat f-gassen voor ondernemingen beschikt.


Gecertificeerd personeel

 • Voldoende gecertificeerd personeel: Het bedrijf moet voldoende personeel in dienst hebben dat beschikt over het benodigde f-gassencertificaat.

 • Arbeidsovereenkomst: Er moet een arbeidsovereenkomst zijn met ten minste één gecertificeerde persoon.


Kwaliteitsmanagement

 • Directieverantwoordelijkheid: De directie moet actief betrokken zijn bij het kwaliteitsmanagement, inclusief een beleid voor continue verbetering, naleving van wet- en regelgeving, en voorzorgsmaatregelen om lekkages te voorkomen.
 • Kwaliteitsmanagementsysteem: Het bedrijf moet procedures, werkinstructies en standaardformulieren vaststellen en up-to-date houden om aan de eisen van de BRL 100 te voldoen.
 • Directiebeoordeling: De directie moet jaarlijks de procedures en werkinstructies beoordelen en waar nodig verbeteren.


Omgaan met tekortkomingen

 • Procedures: Er moeten procedures beschikbaar zijn voor het omgaan met tekortkomingen, klachten, en onverwachte omstandigheden. Deze procedures moeten onder meer bepalen hoe afwijkingen worden beoordeeld en aangepakt.


Certificeringsprocedure

 • Aanvraag en overeenkomst: Het bedrijf dient een aanvraag in te dienen bij een certificeringsinstelling (CI) en een overeenkomst te sluiten voor de audits en inspecties die nodig zijn voor certificering.
 • Audit en inspectie: De CI voert audits en inspecties uit om vast te stellen of het bedrijf aan de eisen voldoet. Dit omvat het beoordelen van procedures, werkinstructies en het f-gassenlogboek.

Bedrijven die aan de eisen van de BRL 100 voldoen, ontvangen een certificaat f-gassen voor ondernemingen, waarmee zij aantonen dat zij voldoen aan de normen voor het veilig omgaan met f-gassen in hun bedrijfsvoering. Het behalen van dit certificaat getuigt van het commitment van het bedrijf aan milieubescherming en duurzame praktijken.

De Rol van de BRL 200 Persoonscertificering

De BRL 200 persoonscertificering is een essentieel onderdeel van de regelgeving omtrent het werken met apparatuur die F-gassen of natuurlijke koudemiddelen bevat. Deze certificering is verplicht voor iedereen die werkzaamheden verricht aan dergelijke apparatuur. Werk je als zelfstandige? Dan heb je zowel een BRL 200 als BRL 100 certificering nodig om je werkzaamheden te mogen uitvoeren.

Eisen voor Persoonscertificaten

De eisen voor het behalen van een persoonscertificaat zijn vastgelegd in de beoordelingsrichtlijnen van de BRL 200. Deze eisen worden getoetst door middel van zowel theoretische als praktische examens. De eindtermen zijn gebaseerd op uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie onder de F-gassenverordening. Er zijn diverse certificaten beschikbaar, afhankelijk van het specifieke deelgebied binnen de koeling- en klimaatregelingsapparatuur waarin iemand werkzaam is.

De BRL 200-certificering richt zich op het toetsen van de theoretische kennis en praktische vaardigheden van personen die werken met F-gassen. Het certificaat kan worden verkregen voor verschillende onderdelen:

 • Koel- en klimaatregelingsapparatuur: Inspectie, terugwinning, installatie, onderhoud en reparatie van apparatuur die F-gassen bevat, inclusief koelwagens en koelaanhangwagens.
 • Klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen: Terugwinning van F-gassen.
 • Stationaire brandbeveiligingsapparatuur: Inspectie, terugwinning, installatie, onderhoud en reparatie van systemen met F-gassen.
 • Elektrische schakelinrichtingen: Terugwinning, installatie, onderhoud en reparatie van apparatuur met F-gassen.
 • Stationaire apparatuur met oplosmiddelen: Terugwinning van oplosmiddelen op basis van F-gassen.


Categorieën van BRL 200-certificering

De BRL 200-certificering kent verschillende categorieën, afhankelijk van de taken die de persoon mag uitvoeren:

 • Categorie 1: Mag alle taken van koel- en klimaatregelingsapparatuur (deel I) en klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen (deel II) uitvoeren.
 • Categorie 2: Mag bepaalde taken uitvoeren, mits het koelcircuit gesloten blijft of minder dan 3 kg F-gassen bevat.
 • Categorie 3: Mag terugwinning uitvoeren mits de apparatuur minder dan 3 kg F-gassen bevat of hermetisch is gesloten.
 • Categorie 4: Mag lekkagecontrole uitvoeren, mits het koelcircuit niet geopend wordt.


Belang van Persoonscertificering

De certificering zorgt ervoor dat personen die met F-gassen werken, beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om hun werkzaamheden veilig en efficiënt uit te voeren, conform de geldende wet- en regelgeving. Dit draagt bij aan het voorkomen van lekkages en minimaliseert de impact op het milieu.


Verkrijgen en Registratie

Na het behalen van het examen wordt het certificaat geregistreerd bij het Centraal Register Techniek (CRT). Dit register zorgt ervoor dat vakmensen en vakbedrijven eenvoudig gevonden kunnen worden door opdrachtgevers, en voldoet aan de strenge eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ICT-veiligheid.


Waarom een BRL 200?

Het behalen van de BRL 200 persoonscertificering is niet alleen een wettelijke vereiste, maar het biedt ook aanzienlijke voordelen voor de professionalisering en betrouwbaarheid van bedrijven binnen de sector. Het zorgt ervoor dat werknemers goed zijn opgeleid en voldoen aan de hoogste standaarden, wat de kwaliteit en veiligheid van hun werk ten goede komt.

Behaal Stap Voor Stap je BRL 100

Om succesvol door je BRL 100 audit heen te komen, is het belangrijk dat je goed voorbereid te werk gaat. Maak dan ook gebruik van het onderstaande stappenplan om er zeker van te zijn dat je voorbereid je audit tegemoet gaat.

1. Begrijp de Vereisten

Voordat je aan de certificeringsprocedure begint, is het cruciaal om een diepgaand begrip te hebben van de BRL 100 vereisten. De richtlijn stelt eisen aan de procedures, werkinstructies, gereedschappen en vaardigheden die nodig zijn om met F-gassen te werken. Dit omvat onder andere het opstellen van een kwaliteitshandboek, het bijhouden van een nauwkeurige administratie en het zorgen voor gekwalificeerd personeel.

2. Stel een Kwaliteitshandboek op

Een belangrijk onderdeel van de certificering is het opstellen van een kwaliteitshandboek. Dit document beschrijft hoe jouw bedrijf voldoet aan de richtlijnen van de BRL 100, inclusief procedures voor installatie, onderhoud en lekdetectie van F-gassystemen. Het handboek moet ook beschrijven hoe klachten, tekortkomingen en onvoorziene omstandigheden worden behandeld.

3. Opleiding en Certificering van Personeel

Zorg ervoor dat al het personeel dat werkt met F-gassen gecertificeerd is volgens de vereisten van de BRL 100. Dit omvat zowel de technische vaardigheden als kennis van de regelgeving. Trainingen kunnen worden gevolgd bij erkende instellingen zoals Wasco en ROVC, waar monteurs de benodigde certificaten kunnen behalen.

4. Implementatie van Procedures en Werkinstructies

Nadat het kwaliteitshandboek is opgesteld en het personeel is getraind, moeten de beschreven procedures en werkinstructies daadwerkelijk worden geïmplementeerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit omvat onder andere het gebruik van gekalibreerde meetinstrumenten en het bijhouden van een gedetailleerde administratie.

5. Aanvraag en Toelatingsonderzoek

Vul het aanvraagformulier in dat door de certificeringsinstelling (CI) wordt verstrekt en dien dit in. De CI zal vervolgens een toelatingsonderzoek uitvoeren, waarbij minimaal één voltooid project per deelgebied wordt geïnspecteerd. Tijdens deze inspectie worden de kritische punten gecontroleerd door zowel een medewerker van het installatiebedrijf als een inspecteur van de CI.

6. Voorlopig Certificaat en Inspectie

Na een succesvolle initiële audit kan een voorlopig certificaat worden verleend. Binnen een jaar na de verlening van dit voorlopige certificaat moet een inspectie plaatsvinden om te bevestigen dat de procedures en werkinstructies correct worden nageleefd. Na een positieve inspectie wordt een definitief certificaat verleend.

7. Periodieke Audits en Inspecties

Om de certificering te behouden, moeten periodieke audits en inspecties worden uitgevoerd. Dit gebeurt minstens eenmaal per twee jaar en zorgt ervoor dat het bedrijf blijft voldoen aan de BRL 100 vereisten. Deze audits beoordelen de effectiviteit van de geïmplementeerde procedures en de naleving van de regelgeving.

Alles wat je moet weten over de BRL 100 audit

Het verkrijgen en behouden van een BRL 100 certificering vereist een zorgvuldige audit- en inspectieprocedure, die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke certificeringsinstelling (CI). In deze uitgebreide gids behandelen we het proces van een BRL 100-audit en -inspectie en de stappen die jouw onderneming moet nemen om succesvol te zijn.

Aanvraag voor Certificering

Het proces begint met het indienen van een aanvraagformulier bij de CI. Dit formulier geeft aan dat jouw onderneming streeft naar een certificering voor het werken met F-gassen. Eenmaal ingediend, wordt er een certificeringsovereenkomst gesloten tussen jouw onderneming en de CI. Deze overeenkomst formaliseert de afspraak dat de CI audits en inspecties uitvoert volgens de BRL 100-normen.

Situaties die Audits en Inspecties Vereisen

Audits en inspecties worden uitgevoerd in twee hoofdgevallen:

1. Nieuwe ondernemingen zonder certificaat

Voor een nieuwe onderneming zonder BRL 100-certificaat, omvat het proces:

 • Initiële audit: Een audit wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen beschreven in paragraaf 6.3.1. van de BRL 100. Deze audit is bedoeld om vast te stellen of de onderneming aan de basisvoorwaarden voldoet om met F-gassen te werken.
 • Voorlopig certificaat: Na succesvolle afronding van de initiële audit, kan de CI een voorlopig certificaat verlenen als de onderneming voldoet aan de eisen van hoofdstuk 2, beschikt over de vereiste procedures en werkinstructies, en deze beschikbaar heeft gesteld aan het personeel. Dit voorlopig certificaat is een tussenstap en wordt niet verleend onder accreditatie.
 • Inspectie binnen een jaar: Binnen een jaar na het verlenen van het voorlopig certificaat, vindt er een inspectie plaats volgens de richtlijnen beschreven in paragraaf 6.3.2. van de BRL 100. Deze inspectie beoordeelt de voortgang van de onderneming en het naleven van de procedures.
 • Definitief certificaat: De CI verleent een definitief certificaat als vastgesteld is dat de onderneming de vastgestelde procedures en werkinstructies in acht neemt en voldoet aan de eisen van de BRL 100.
 • Periodieke audits en inspecties: Binnen twee jaar na de beslissing tot voortzetting van het certificaat, en vervolgens ten minste één keer per twee jaar, worden audits en inspecties uitgevoerd volgens de richtlijnen van BRL 100.

2. Bestaande ondernemingen met certificaat

Voor bestaande ondernemingen met een BRL 100-certificering omvat het proces:

 • Periodieke audits en inspecties: Deze vinden ten minste één keer per twee jaar plaats volgens de richtlijnen beschreven in de BRL 100. Deze audits en inspecties zorgen ervoor dat de onderneming blijft voldoen aan de gestelde normen en eisen.

Het Doel van Audits

Audits zijn bedoeld om te beoordelen of de onderneming voldoet aan de algemene eisen van hoofdstuk 2 van de BRL 100. Het auditproces richt zich op de beschikbaarheid van vereiste procedures en werkinstructies, en het feit dat deze worden toegepast door het personeel.

De audit evalueert of jouw onderneming:

 • Voldoet aan de algemene eisen van hoofdstuk 2.
 • Beschikt over de benodigde procedures en werkinstructies: Deze dienen beschikbaar te zijn voor personeel en in overeenstemming met paragraaf 3.2 (koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen) of 4.2 (stationaire brandbeveiligingsapparatuur).
 • De f-gassenregistratie bijhoudt volgens paragraaf 4.3: Voor koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen, wordt dit aspect beoordeeld.
 • De juiste instrumenten gebruikt: De audit beoordeelt of de onderneming voldoet aan de eisen van paragraaf 3.4 (koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur en warmtepompen) en 4.4 (stationaire brandbeveiligingsapparatuur) en of deze instrumenten correct functioneren.

Daarnaast bepaalt de CI, op basis van de beschikbare f-gassen certificaten voor personen, de maximale koelmiddelvulling (in kilogrammen) van apparatuur waarvoor de onderneming gecertificeerd personeel heeft dat ermee mag werken.

Het Doel van Inspectie

Inspecties richten zich op het beoordelen van de naleving van procedures en werkinstructies om lekkage van f-gassen te voorkomen. Tijdens een inspectie worden alle stappen van de procedures beoordeeld om ervoor te zorgen dat de onderneming voldoet aan de eisen van de BRL 100.

Uitvoering van Audits en Inspecties

Tijdens het audit- en inspectieproces gebruikt de CI verschillende onderzoeksmethoden, waaronder:

 • Interviews: Het personeel wordt bevraagd over de processtappen die zijn doorlopen bij de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Documentenonderzoek: Het onderzoeken van recente projecten en registraties (paragraaf 3.3 of 4.3) om vast te stellen of de onderneming de procedures en werkinstructies in acht heeft genomen.

De CI evalueert of de onderneming:

 • Eigen procedures en werkinstructies volgt: Bij het bijhouden van logboeken, f-gassenregistratie, en f-gassenbalans.
 • Lekkage van f-gassen heeft meegemaakt: Indien dit is gebeurd, beoordeelt de CI of een oorzaakanalyse is uitgevoerd volgens eigen werkinstructies en procedures.
 • Voorzorgsmaatregelen heeft genomen: Om toekomstige lekkages te voorkomen, inclusief eventuele verschillen in de f-gassenbalans (verklaarde en niet verklaarde verschillen).

Daarnaast controleert de CI de werkzaamheden van de onderneming aan de hand van werkbonnen, foto's, instrumenten (kalibratie- of verificatiedocumenten) en andere benodigde documentatie.

De CI beoordeelt of de geïnstalleerde apparatuur:

 • Voldoet aan specificaties: Zoals aangegeven in het installatieplan, de offerte, en de opdrachtbevestiging.
 • Een drukbeproeving heeft ondergaan: Conform eigen werkinstructies en NEN EN378 - 6.3 Beproevingen, en dat dit is geregistreerd op de werkbon.
 • Correct is gevacumeerd: Volgens eigen werkinstructies, met een standtijd van minimaal 30 minuten.
 • F-gassen correct vult en verwijdert: Voorafgaand aan reparatie of buitengebruikstelling van apparatuur, en dat deze mutaties zijn verwerkt in het logboek.
 • De oorzaak van lekkage heeft vastgesteld: En maatregelen heeft genomen om toekomstige lekkages te voorkomen.

Bij inbedrijfstelling van apparatuur beoordeelt de CI ook of de manometer- en temperatuurmeter zijn gebruikt om de installatie te controleren, en of de gegevens zijn verwerkt op de werkbon.

Bij geïnstalleerde apparatuur dient:

 • De lekkagecontrole te worden uitgevoerd: Conform eigen werkinstructies en artikel 4 van de F-gassenverordening.
 • Apparatuur voorzien te zijn van etiketten/kenplaten: Overeenkomstig de eisen van artikel 12 van de F-gassenverordening.
 • Het logboek overgedragen te zijn aan de eigenaar: En alle aantekeningen en gegevens correct opgenomen te zijn.

Rapportage van Audits en Inspecties

De bevindingen van een audit en inspectie worden vastgelegd in een rapport dat aan de volgende eisen voldoet:

 • Volledigheid: Het rapport moet een oordeel vellen over de onderzochte onderdelen.
 • Traceerbaarheid: Alle bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn vastgelegd.
 • Basis voor de beslissing: De beslisser moet zijn besluit over het al dan niet verstrekken of continueren van het certificaat kunnen baseren op de vastgelegde bevindingen.

Beslissingen na Audits en Inspecties

Op basis van het audit- en inspectierapport neemt de beslisser een schriftelijk besluit over het al dan niet verstrekken of continueren van het certificaat. Dit besluit wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt aan de onderneming.

Handhaving van de BRL 100

De controle op de BRL 100-certificering wordt voornamelijk uitgevoerd door het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport), een overheidsinstantie die toezicht houdt op de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot onder andere het werken met F-gassen. Het is essentieel voor installateurs en installatiebedrijven om te begrijpen hoe deze controles plaatsvinden en wat de mogelijke gevolgen zijn van het niet naleven van de vereisten.

Hoe wordt er gecontroleerd:

 1. Inspecties: Het ILT kan onaangekondigde inspecties uitvoeren bij installateurs en installatiebedrijven om te controleren of ze voldoen aan de vereisten van de BRL 100-norm. Tijdens deze inspecties worden installaties en apparatuur gecontroleerd op naleving van wettelijke voorschriften en worden eventuele overtredingen vastgesteld.

Gevolgen van niet-naleving:

 1. Boetes: Een bedrijf dat niet beschikt over een BRL 100-certificaat voor het werken met F-gassen kan een boete van 3.000 euro verwachten. Dit kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor het bedrijf en zijn activiteiten.
 2. Boetes voor individuele monteurs: Elke monteur binnen een bedrijf die niet beschikt over zijn BRL 200-persoonscertificaat, krijgt een boete van 1.500 euro. Dit benadrukt het belang van het waarborgen van de certificering van zowel het bedrijf als zijn personeel.

Veel Voorkomende Uitdagingen

1. Complexiteit van de Richtlijnen

De BRL 100 richtlijn is uitgebreid en gedetailleerd, wat voor sommige bedrijven overweldigend kan zijn. Om deze uitdaging te overwinnen, is het belangrijk om te investeren in grondige training en consultatie. Betrek experts die je kunnen helpen de richtlijnen te interpreteren en implementeren.

2. Administratieve Last

Het bijhouden van gedetailleerde administratie kan tijdrovend zijn. De introductie van digitale tools, zoals de Climatools software, kan deze taak aanzienlijk vereenvoudigen. Met de nieuwe Incidenten module kunnen klachten, tekortkomingen en afwijkingen eenvoudig worden geregistreerd en beheerd in één overzichtelijke digitale omgeving.

3. Opleiden en Certificeren van Personeel

Het certificeren van personeel kan een uitdaging zijn, vooral als er meerdere monteurs betrokken zijn. Zorg voor regelmatige training en hercertificering om te voldoen aan de nieuwste eisen. Investeer in continue educatie om ervoor te zorgen dat je team altijd up-to-date is met de nieuwste technologieën en regelgeving.

4. Implementatie van Nieuwe Procedures

Het implementeren van nieuwe procedures en werkinstructies kan weerstand oproepen binnen het team. Communiceer duidelijk de voordelen en noodzaak van deze veranderingen. Betrek het personeel bij het proces om draagvlak te creëren en zorg voor regelmatige feedbacksessies om eventuele problemen tijdig aan te pakken.

5. Kosten van Certificering

De kosten van certificering kunnen hoog zijn, vooral voor kleinere bedrijven. Overweeg subsidies of financiële steunprogramma's die beschikbaar zijn voor bedrijven in de installatiesector. Daarnaast kunnen de kosten op de lange termijn worden gecompenseerd door de verbeterde efficiëntie en de verhoogde klanttevredenheid die voortvloeien uit de certificering.

Voordelen van het Behalen van de BRL 100 Certificering voor je Bedrijf

1. Wettelijke Naleving

Het behalen van de BRL 100 certificering zorgt ervoor dat je bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten voor het werken met F-gassen. Dit voorkomt boetes en juridische problemen die kunnen ontstaan door niet-naleving.

2. Verbeterde Veiligheid en Kwaliteit

De certificering garandeert dat je bedrijf werkt volgens de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen. Dit vermindert het risico op incidenten en verhoogt de betrouwbaarheid van je diensten.

3. Verhoogde Klanttevredenheid

Klanten geven de voorkeur aan gecertificeerde bedrijven omdat dit een waarborg is voor professionaliteit en deskundigheid. Dit kan leiden tot een groter klantenbestand en hogere klanttevredenheid.

4. Concurrentievoordeel

Met de BRL 100 certificering onderscheid je je van concurrenten die niet gecertificeerd zijn. Dit kan een belangrijk verkoopargument zijn in een concurrerende markt.

5. Duurzaamheid en Milieubescherming

Door te voldoen aan de BRL 100 richtlijnen draagt je bedrijf bij aan de bescherming van het milieu door de uitstoot van schadelijke F-gassen te minimaliseren. Dit versterkt je imago als een milieubewuste onderneming.


Hoe zorg je ervoor dat je op lange termijn je BRL 100 kunt behouden?

1. Regelmatige Interne Audits

Voer regelmatig interne audits uit om ervoor te zorgen dat je blijft voldoen aan de BRL 100 eisen. Dit helpt bij het identificeren en corrigeren van eventuele tekortkomingen voordat ze een probleem worden tijdens de officiële audits.

2. Continue Educatie en Training

Investeer in continue educatie en training voor je personeel om ervoor te zorgen dat ze altijd up-to-date zijn met de nieuwste voorschriften en technologieën. Dit kan helpen om de kennis en vaardigheden van je team op peil te houden.

3. Gebruik van Digitale Tools

Maak gebruik van digitale tools zoals de Climatools software om je administratie en incidentenbeheer te vereenvoudigen. Dit zorgt voor een efficiënter en nauwkeuriger beheer van je certificeringseisen.

4. Regelmatige Beoordeling en Verbetering

Evalueer regelmatig je procedures en werkinstructies en zoek naar mogelijkheden voor verbetering. Dit helpt je om continu te blijven voldoen aan de hoge normen van de BRL 100.

5. Betrokkenheid van het Management

Zorg voor betrokkenheid van het management bij het certificeringsproces. Dit helpt bij het creëren van een cultuur van kwaliteit en naleving binnen je bedrijf.

De Kosten van een BRL 100 Certificering

De weg naar deze certificering is niet zonder uitdagingen, vooral vanwege de kosten die ermee gepaard gaan. In dit hoofdstuk bespreken we wat een BRL 100-certificering kost, waar je rekening mee moet houden bij het aanvragen ervan, en waarom de investering de moeite waard is.

Controle & boetes

Een BRL 100-certificering is niet zomaar een papieren formaliteit; het is een vereiste voor bedrijven die werken met F-gassen. Deze certificering is opgezet om te waarborgen dat bedrijven voldoen aan strenge richtlijnen voor de veilige hantering van schadelijke F-gassen tijdens het installeren, onderhouden of verwijderen van koelinstallaties.

Als installatiebedrijf zonder BRL 100-certificering riskeer je een boete van €3.000 van de Inspectie Leefomgeving & Transport en moet je de werkzaamheden stilleggen totdat je in het bezit bent van de vereiste certificering. Voor individuele monteurs zonder BRL 200-persoonscertificering kunnen de boetes oplopen tot €1.500. Kortom, de BRL 100-certificering is niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook essentieel voor de reputatie en continuïteit van je bedrijf.

De Kosten van een BRL 100-certificering

De kosten voor het behalen van een BRL 100-certificering kunnen variëren, afhankelijk van de aanpak die je kiest. De belangrijkste kostenposten zijn:

 • De prijs van de certificering zelf: Dit omvat de kosten voor het aanvragen en verkrijgen van de certificering.
 • Begeleiding of ondersteuning: Veel bedrijven kiezen ervoor om begeleiding of ondersteuning te zoeken bij het behalen van hun BRL 100-certificering. De kosten hiervan variëren afhankelijk van de organisatie en de mate van begeleiding die wordt geboden.

De exacte kosten van de certificering en eventuele ondersteuning kunnen variëren. Het is belangrijk om deze kosten goed in kaart te brengen en te overwegen hoe ze passen in je bedrijfsbudget.

De Waarde van Investeren in Begeleiding

Hoewel sommige bedrijven ervoor kiezen om de BRL 100-certificering op eigen houtje te behalen om kosten te besparen, kan dit op lange termijn averechts werken. Het gebrek aan begeleiding kan ertoe leiden dat je audit langer duurt of zelfs niet succesvol is, wat resulteert in extra kosten en vertragingen in je bedrijfsactiviteiten.

Door te investeren in begeleiding en ondersteuning, kun je dit risico verminderen. Climatools biedt bijvoorbeeld verschillende trajecten aan die zijn afgestemd op de behoeften van jouw bedrijf:

 • Ondersteuningstraject: Dit biedt een extra steuntje in de rug om je certificering te behalen. Het is geschikt voor bedrijven die al enige ervaring hebben met het certificeringsproces maar behoefte hebben aan extra hulp.
 • Begeleidingstraject: Voor bedrijven die behoefte hebben aan meer uitgebreide ondersteuning, biedt dit traject persoonlijke begeleiding van A tot Z. Climatools helpt je door het hele certificeringsproces en zorgt ervoor dat je alle kennis en praktische handelingen hebt om succesvol door je audit te komen.

Waarom de Investering de Moeite Waard Is

Hoewel de kosten van een BRL 100-certificering en de bijbehorende begeleiding aanvankelijk hoog kunnen lijken, is de investering de moeite waard om verschillende redenen:

 1. Wettelijke naleving: Met een BRL 100-certificering voldoe je aan de wettelijke vereisten, wat je bedrijf beschermt tegen boetes en sancties.
 2. Verbeterde reputatie: Een certificering toont aan dat je bedrijf zich inzet voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid, wat je reputatie ten goede komt.
 3. Concurrentievoordeel: Bedrijven met een BRL 100-certificering hebben een voordeel op de markt, omdat klanten vaak de voorkeur geven aan gecertificeerde bedrijven.
 4. Kostenbesparing op lange termijn: Door goed voorbereid te zijn op de audit, vermijd je herhaalde audits en de bijbehorende kosten. Bovendien minimaliseer je het risico op boetes en vertragingen.

Behaal je BRL 100 samen met Climatools

Het behalen van de BRL 100 certificering is een belangrijke stap voor bedrijven die werken met F-gassen. Het zorgt voor naleving van de wetgeving, verhoogt de veiligheid en kwaliteit van je diensten, en biedt een concurrentievoordeel in de markt. Door te investeren in training, het opstellen van een kwaliteitshandboek en het implementeren van de juiste procedures en werkinstructies, kan je bedrijf succesvol de BRL 100 certificering behalen en behouden.

Met de hulp van digitale tools zoals Climatools wordt het beheren van je certificeringseisen eenvoudiger en efficiënter. Begin vandaag nog met de stappen naar certificering en profiteer van de vele voordelen die het met zich meebrengt.

In het begeleidingstraject helpen we je onder andere met:

1. Training en coaching

Climatools biedt uitgebreide training aan jouw medewerkers om hen vertrouwd te maken met de BRL 100-vereisten. We voorzien je van het BRL 100 handboek, welke we samen met je invullen. Daarnaast bespreken we een stappenplan dat aansluit bij jouw planning en werkzaamheden, zodat je zo min mogelijk last hebt van het certificeringsproces.

2. Documentatiehulp

Een cruciaal onderdeel van het BRL 100 certificeringsproces is het bijhouden van de juiste documentatie, zoals procedures, werkinstructies en koudemiddelregistraties. Climatools helpt jouw bedrijf bij het opstellen en bijwerken van deze documentatie, zodat je voldoet aan de BRL 100. Met hulp van Climatools wordt jouw documentatie consistent, nauwkeurig en up-to-date gehouden, wat essentieel is voor een succesvolle certificering.

3. Voorbereiding op audits en inspecties

Het BRL 100-certificeringsproces omvat audits en inspecties om te controleren of je bedrijf aan de vereiste normen voldoet. Climatools bereidt jouw bedrijf voor op deze momenten door middel van professionele pre-audit en interne controles. Dit geeft je team de kans om te oefenen en eventuele zwakke punten te identificeren voordat de officiële audits plaatsvinden.

4. Nazorg en blijvende ondersteuning

Zelfs nadat je bedrijf de BRL 100-certificering heeft behaald, blijft Climatools beschikbaar voor nazorg en ondersteuning. Dit omvat het updaten van jouw procedures en documentatie, het bieden van doorlopende training en coaching, en het beantwoorden van vragen over de certificering en de vereisten.

Daarnaast helpen we je met het behouden van je certificering op de lange termijn met onze alles-in-een administratiesoftware. Hier registreer je eenvoudig je installaties, voer je gemakkelijk je koudemiddelmutaties uit en houdt je een overzicht over je cilinders, klantrelaties, digitale werkbonnen en logboeken, onderhoudscontracten en veel meer.

5. Advies op maat

Climatools begrijpt dat elk bedrijf uniek is, en daarom biedt het advies op maat aan om te voldoen aan de specifieke behoeften van jouw bedrijf. Of het nu gaat om het aanpassen van bestaande procedures of het implementeren van nieuwe best practices, Climatools werkt nauw samen met jouw team om een oplossing te vinden die perfect aansluit bij jouw bedrijfsdoelstellingen.

Climatools
Geschreven door:
Climatools

Climatools is een uitgebreide software- en serviceoplossing op maat gemaakt voor professionals in de klimaattechnologie in Nederland, met als doel het installatiebeheer te vereenvoudigen en het naadloos behalen van certificeringen te vergemakkelijken.

Hulp nodig?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en advies op maat.

Neem contact op

Climatools Blogs

Tips, tricks, trends en nieuws 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de klimaattechniek.

STEK certificering voor bedrijven omzetten in F-gassen certificering

STEK Certificaat Omzetten naar F-gassen: Wat Je Moet Weten

Hoewel het direct omruilen van een STEK-certificaat voor een F-gassencertificaat sinds 2015 niet meer mogelijk is, zijn er nog steeds belangrijke dingen die je moet weten om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de huidige regelgeving.

STEK-certificering
Certificering
BRL 100
Meer lezen
VCA-certificaat voor veiligheid in de installatietechniek

Veiligheidsnormen in de Installatietechniek: Alles Wat je Moet Weten Over de VCA-certificering

Als je als installateur klussen uitvoert, is het belangrijk dat dit veilig gebeurt. Met een VCA-certificering laat je zien dat je als installatiebedrijf kennis hebt van hoogstaande veiligheidsnormen en je werkzaamheden op basis van deze standaarden uitvoert.

Certificering
Meer lezen
Kwaliteitsmanagement BRL 100

Kwaliteitsmanagementsysteem volgens de BRL 100

Een effectief kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is cruciaal voor bedrijven die werken met gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen)

BRL 100
Koudemiddeladministratie
Meer lezen
No items found.
Klimaattechniek installatieprofessional
JAN
FEB
MAR
APR

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief 

Laat hieronder je gegevens achter en mis nooit meer nieuwtjes uit de klimaattechniek, belangrijke software updates, wetswijzigingen, of unieke Climatools win-acties!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.